Privacy Statement

V4 01-08-2018 | 09:29:21

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Save the Children.

Save the Children is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Save the Children bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Save the Children de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG 'Verwerker'. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Save the Children heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website Save the Children verwerkt Save the Children (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding
  Save the Children legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Save the Children in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Save the Children als sponsor, donateur, collectant, actiestarter of deelnemer aan acties of evenementen.
 • Het informeren over activiteiten
  Save the Children houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, 'vrienden' en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Save the Children zal u altijd voorafgaan toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In e-mailings kunnen we ook om uw (financiële) steun vragen.
 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Save the Children te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Save the Children om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website Save the Children worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
 • Het verbeteren van dienstverlening
  Save the Children gebruikt het emailadres van donateurs, sponsors, actiestarters, deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Save the Children gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Save the Children gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

Save the Children verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan Save the Children u om persoonsgegevens vragen. Dit doet Save the Children ook als u zich registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. 

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Save the Children jonger is dan 16 jaar, zal Save the Children, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Save the Children niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Save the Children passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt Save the Children gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt Save the Children, via haar verwerker Kentaa, Buckaroo B.V. in. Buckaroo B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Buckaroo B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Save the Children respectievelijk Kentaa heeft met Buckaroo B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Buckaroo B.V. om voor de bescherming uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Uw gegevens bij actiestarters, deelnemer en projectleiders

Indien u een donatie doet, een sponsorgift geeft of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een crowdfunding of actie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die u sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingactie waar u de donatie voor gedaan heeft, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij Save the Children. De bepalingen zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepasing.

Uw rechten

Save the Children en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Save the Children worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval u een inlogaccount heeft voor deze website, kunt u, nadat u bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al uw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. U kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien u geen inlogaccount heeft, kunt u met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien u dit wenst kunt u eveneens uw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee u die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Save the Children per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan Save the Children via het e-mailadres: acties@savethechildren.nl. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval u Save the Children vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal Save the Children zal daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door Save the Children te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Save the Children uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Save the Children u over de reden daarvan.

E-mail

Indien u zich voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee u zich af kunt melden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Save the Children helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Save the Children. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Save the Children. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Taal

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Het is vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er verschil is tussen de Engelse of Franse taalversie en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacy Statement. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: acties@savethechildren.nl of ons bellen op 070-338 4444 (op werkdagen tussen 9 en 17 uur).

De Save the Children behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.